Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy Niebo Na Talerzu działający pod adresem niebonatalerzu.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Lubię to Beata Królikiewicz z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 24/2, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7711009430, REGON 592306097.
Aby się ze mną skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@niebonatalerzu.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby, tel. 508 139 480.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:
• posiadanie dostępu do Internetu;
• posiadanie adresu e-mail;
• zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
• włączona obsługa javascript;
• akceptacja plików cookies.
1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.
1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)
2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w koszyku płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
• dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
• wskazania adresu e-mail, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony
• wyboru sposób płatności (przelew online, szybkie płatności paynow);
• dodania kodu rabatowego.
2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
2.5. Treści cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Niebo na Talerzu potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika z zastrzeżeniem pkt 5.2.3 Regulaminu.
2.5.1. Klient ma możliwość pobrania pliku za pomocą udostępnionego linku treści cyfrowej bez nośnika. Po wykorzystaniu limitu, link staje się nieaktywny.
2.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
2.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
2.8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis paynow) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
2.9. Sklep obsługuje Klientów na terenie świata.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie podawane są w polskiej walucie.
3.2. Cena podana przy produkcie to cena końcowa.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1. on-line za pomocą Sklepu i szybkich płatności paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://paynow.pl/metody-platnosci
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych
4.1.2. on-line za pomocą Sklepu i płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V ZASADY OGÓLNE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
5.1 Użytkownik może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia Treści Cyfrowych bez Nośnika na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5.2 Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
5.2.1 umowy, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Niebo Na Talerzu utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Niebo Na Talerzu przed rozpoczęciem świadczenia;
5.2.2 umowy o świadczeniu usług, jeśli Użytkownik odebrał produkt i otworzył go na swoim urządzeniu mobilnym.
5.2.3 umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Niebo Na Talerzu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.3 Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym Niebo Na Talerzu poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
5.3.1 Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
5.3.1.1 w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@niebonatalerzu.pl albo
5.3.1.2 w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: ul. Słowackiego 24/2, 97-300 Piotrków Trybunalski
5.4 Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy)
5.5 Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Niebo Na Talerzu prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
5.6 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie. Użytkownik może odstąpić na zasadach ogólnych od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w cenie promocyjnej. W takim przypadku Niebo Na Talerzu zwróci Użytkownikowi wartość ceny promocyjnej Treści Cyfrowych bez Nośnika.
5.7 Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, Niebo Na Talerzu zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.8 Użytkownik otrzyma od Niebo Na Talerzu zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Niebo Na Talerzu ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Niebo Na Talerzu niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.
5.9 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady Treści Cyfrowych bez Nośnika, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
5.9.1 Jeżeli stwierdzisz wadę kupionych Treści Cyfrowych bez Nośnika, możesz skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w terminie 2 lat (jeśli plik nie został pobrany na własne urządzenie).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ TREŚCI CYFROWYCH BEZ NOŚNIKA
6.1 Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
6.2 Jednak Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
6.2.1 Użytkownik wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika przez Niebo Na Talerzu (tj. wyraził zgodę m.in. pobranie aplikacji, itp.) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy; oraz
6.2.2 Użytkownik został poinformowany przez Niebo Na Talerzu o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.

VII REKLAMACJE
7.1. Niebo Na Talerzu zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Niebo Na Talerzu zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika, bez wad.
7.2. Użytkownik może zgłosić Niebo Na Talerzu reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
7.3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 – formularz reklamacji).
7.4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
7.4.1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@niebonatalerzu.pl albo
7.4.2. poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: ul. Słowackiego 24/2, 97-300 Piotrków Trybunalski.
7.5. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 4.1 niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
7.6. Niebo Na Talerzu ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Niebo Na Talerzu nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Niebo Na Talerzu uznał reklamację za uzasadnioną.
7.7. Niebo Na Talerzu poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Niebo Na Talerzu.
7.8. Jeżeli Niebo Na Talerzu uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych bez Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Treści Cyfrowych bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez Niebo Na Talerzu.
7.9. Jednak jeśli Niebo Na Talerzu nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Niebo Na Talerzu nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
7.10. W toku rozpatrywania reklamacji Niebo Na Talerzu może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VIII WYMOGI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM ORAZ DO POBRANIA TREŚCI CYFROWYCH
8.1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
8.2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
8.3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
8.4. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak np. Facebook.
8.5. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie treści cyfrowych bez nośnika.
8.6. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z treści cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z treści cyfrowych bez nośnika.

IX NEWSLETTER
9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

X DANE OSOBOWE
10.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
10.2 Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
11.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
11.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.
11.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
11.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
11.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
11.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
11.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
11.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
11.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2021.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

ul. Słowackiego 24/2
97-300 Piotrków Tryb.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy
2. Przedmiot umowy

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

ul. Słowackiego 24/2
97-300 Piotrków Tryb.

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.